Dabartis

Seminarijos pastatai gražiai suremontuoti ir aplinka sutvarkyta popiežiaus Jono Pauliaus II vizito išvakarėse. Šis vizitas buvo ypatingas istorinis įvykis Kauno tarpdiecezinei kunigų seminarijai. Seminariją aplankė Katalikiškųjų studijų kongregacijos prefektas kardinolas Pio Laghi ir Kelno arkivyskupas kardinolas J. Meisneris.

Pradedant 1989 metais, atskiros vyskupijos savo klierikus iš Kauno seminarijos palaipsniui perkėlė į savo vyskupijų seminarijas. 1989 m. atkūrus Vytauto Didžiojo universitetą, 1990 m. jame atkurtas ir teologijos-filosofijos fakultetas. Katalikiškųjų studijų kongregacijos nurodymu Teologijos fakultetas, esantis KKS, buvo sujungtas su Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetu ir pavadintas Katalikų Teologijos fakultetu Vytauto Didžiojo universitete. 1989 m. arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ Lietuvos Vyskupų Konferencijos paskirtas KKS dvasios tėvu, 1990 m. – šios seminarijos rektoriumi. Taip pat Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis yra dirbęs seminarijos dėstytoju ir dvasios tėvu, nuo 1996 m. vidurio – rektoriumi. Vyskupas Rimantas Norvila seminarijos rektoriaus pareigas ėjo 1997 – 2001 metais. Monsinjoras teol. lic. Aurelijus Žukauskas seminarijos rektoriaus pareigas ėjo 2001 – 2018 m. Kun. dr. Ramūnas Norkus ėjo rektoriaus pareigas 2018-2023 m. Šiuo metu Kauno kunigų seminarijoje mokosi Šv. Juozapo teologijos instituto filosofinių kursų klierikai. Nuo 2023 m. rektoriaus pareigas eina kun. lic. Liutauras Vilėniškis.

Seminarijos svečiai priimami: šiokiadieniais ir savaitgaliais nuo 14.00 iki 18.00 val.

Šv. Mišias su tikinčiaisiais švenčiame sekmadieniais 10.00 val.

Kiekvienais metais, Gerojo Ganytojo savaitgalį (IV Velykų sekmadienį) seminarijoje meldžiamasi už pašaukimus, vyksta atvirų durų dienos.