Šv. Mišios tik sekmadieniais 10.00 val.
Išpažintys klausomos sekmadieniais 9.30 – 10.00 val.

Informacija stojantiems

STOJIMO Į KUNIGŲ SEMINARIJĄ SĄLYGOS 

Kunigų seminarija priima vyriškos lyties jaunuolius, turinčius vidurinį išsilavinimą, jaučiančius pašaukimą kunigystei ir norinčius savo gyvenimą pašvęsti kunigo tarnystei.

DOKUMENTAI, KURIUOS KANDIDATAI TURI PRISTATYTI: 
1.     Prašymas rektoriui, rašytas ranka; 
2.     Vyskupo siuntimas; 
3.     Charakteristika, parašyta gyvenamosios vietos parapijos klebono; 
4.     Kitos charakteristikos, parašytos kunigų, turėjusių įtakos renkantis seminariją; 
5.     Autobiografija (pagal seminarijos pateiktą pavyzdį); 
6.     Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentų pažymos; 
7.     Brandos atestatas; 
8.     Kitų turimų mokslo vardų ir laipsnių bei kvalifikacijų pažymos; 
9.     2 paso nuotraukos; 
10.  Sveikatos pažyma (F086/a); 
11.  Pagrindinio paso puslapio ir/arba asmens tapatybės kortelės fotokopija. 

2021 metais dokumentų priėmimas vyks liepos 26 – 30 dienomis. 10-16 val.
Kadangi dokumentų priėmimas užtrunka, patariama atvykti ne vėliau kaip 14.00 val.


Stojamieji egzaminai vyks 2021 m. rugpjūčio 3 d. Vilniaus šv  Juozapo kunigų seminarijoje.
Per stojamuosius egzaminus tikrinama:
– valstybinės kalbos mokėjimas;
– pagrindinių katalikų tikėjimo tiesų žinojimas;
– bendras tinkamumas kunigiškajai tarnystei.


Priėmimo kvotų seminarijoje nėra – priimami visi kandidatai, sėkmingai išlaikę egzaminus ir pasirodę tinkami kunigiškajai tarnystei.
Kandidatas į seminariją turi būti išlaikęs 3 valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną laisvai pasirenkamą.

 

Naujienos

II gavėnios penktadienį, kovo 5 dienos vakarą, ėjome Kryžiaus kelią melsdamiesi įvairiomis intencijomis ir tikėdami, kad Kristus yra tarp mūsų. Jis yra ir Kelias, ir Tikslas. Einant su Jėzumis pasieksime Dangaus Karalystę, kurios ir meldžiame sau ir visai Dievo Tautai.

 


Kovo 4 dieną, Seminarijoje švenčiant Šv. Kazimiero iškilmę, Šventąsias Mišias aukojo J. Em. kardinolas Sigitas Tamkevičius, homilijoje akcentavo šventojo besąlyginį atsidavimą Dievo valiai. Prašome šio dangiškojo Lietuvos ir jaunimo globėjo užtarimo melsdamiesi jo iškilmės dieną. 

Kovo 3 dieną, šventėme Šv. Kazimiero iškilmės vigiliją, kuriai vadovavo Seminarijos rektorius R. Norkus. Pamoksle rektorius priminė šio šventojo meilę Jėzui ir Švč. Mergelei Marijai. Šv. Kazimieras yra Lietuvos ir jaunimo globėjas. Būdamas LDK ir Lenkijos karalaitis pasirinko bendrauti su vargšais, vertino kiekvieną žmogų neskirstydamas pagal materialinę padėtį. Jis yra puikus kuklumo pavyzdys, skatinantis pasirinkti krikščioniškas vertybes prabangos ir malonumų aplinkoje.

 

Kovo 2 dieną Seminarijoje šventėme ypatingą sukaktį – II kurso seminaristo Broniaus 50-ties metų jubiliejų. Šventąją Mišių Auką aukojo, Broniui Popiežiaus Pranciškaus Apaštalinio palaiminimo raštą ir įgaliotas palaiminimą suteikė J.E. J. Ivanauskas. Po Šv. Mišių visi drauge džiaugėmės bendryste dėkodami Dievui už Broniaus pašaukimą. 


Kauno kunigų seminarija

A. Jakšto g. 1, Kaunas, Lietuva 44279​

rastine@kaunoseminarija.lt​

Tel. (37) 32 37 34