Malda už pašaukimus

Viešpatie Jėzau, kaip kadaise pašaukei pirmuosius mokinius, idant juos padarytum žmonių žvejais, taip ir šiandien leisk skambėti Tavo mielam kvietimui: „Ateik ir sek paskui mane!“ Suteiki jaunuoliams ir jaunuolėms malonę guviai atsiliepti į Tavo malonės balsą! Palaikyk apaštalinį vyskupų, kunigų ir savo gyvenimą pašventusiųjų triūsą. Duok ištvermės mūsų seminaristams ir visiems, kurie siekia įgyvendinti visiškai Tavo tarnystei paaukoto gyvenimo idealą. Pažadink mūsų bendruomenėse įsipareigojimą misijoms. Siųsk, Viešpatie, darbininkų į savo pjūtį ir neleisk, kad žmonija pražūtų dėl ganytojų, misionierių ir Evangelijos reikalui pasiaukojusių žmonių stygiaus. Marija, Bažnyčios Motina, kiekvieno pašaukimo pavyzdy, padėk mums atsakyti „taip“ Viešpačiui, kuris mus kviečia būti dieviškojo plano bendradarbiais. Amen.