Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas

 • Gimė Kaune 1972 m. vasario 17 d.
  Baigęs vidurinę mokyklą studijavo KTU Radioelektronikos fakultete.
 • 1993 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 2000 m. birželio 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupo Tamkevičiaus įšventintas kunigu.
 • Nuo 2001 m. rugsėjo paskirtas Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso vadovu bei jaunimo pastoracijos kapelionu Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre.
 • 2005 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu.
 • 2012 m. rugsėjo 27 d. Šventasis Tėvas Benediktas XVI paskyrė kun. dr. Kęstutį Kėvalą tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru.
 • 2020 m. vasario 19 dieną popiežius Pranciškus paskyrė Kauno arkivyskupu metropolitu.

 REKTORIUS – kun. teol. dr. Ramūnas Norkus

 Rotušės a. 14B, LT-44279 Kaunas;                                                         El. paštas: rektorius@kaunoseminarija.lt

 • Gimė 1980 m. balandžio 23 d. Raseiniuose.
  1998 m. Gaurėje baigė vidurinę mokyklą. Baigęs karo tarnybą 2000 Jubiliejiniais metais įstojo į Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją.
 • 2007 m. birželio 3 d. priėmė kunigystės šventimus Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikoje. Po darbo vyskupijos kurijoje 2008 m. buvo išsiųstas studijoms į Popiežiškąjį Laterano universitetą.
 • 2012 – 2014 m. dirbo Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje vadovu.
 • 2016 m. buvo paskirtas Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriumi.
 • 2018 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos rektoriumi.

PREFEKTAS – kun. Kęstutis Genys

A. Jakšto 1, LT-44279 Kaunas;
El. paštas: prefektas@kaunoseminarija.lt

 • Gimė 1981 birželio 19 dieną Ukmergėje. Baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią baigė 2006 metais. 
 • 2008 metų vasarą paskirtas Šančių parapijos vikaru. Kurį laiką ėjo Kauno Medicinos Universiteto klinikų kapeliono pareigas.
 • 2010 – 2014 m. atliko pagalbininko sielovadai tarnystę Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje. 
 • Nuo 2010 metų rudens eina Kauno kunigų seminarijos prefekto pareigas, taip pat yra nuolatinių diakonų rengimo centro vadovas.
 • Nuo 2014 metų atlieka pagalbininko sielovadai tarnystę Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijoje. 
STUDIJŲ DEKANAS –
prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS
 
Vilniaus g. 44-5, LT-44287 Kaunas;
Tel.: (37) 20 08 49, 32 34 77
 
 • Gimė 1944 m. kovo 7 d., Šiaulių mieste. 1966 – 1971 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje.
 • 1979 – 1988 m. buvo šios seminarijos vicerektorius ir dėstytojas. 1982 m. apginta teologijos licencijato laipsnio disertacija: Kunigystės ir kunigo samprata šiandien.
 • Nuo 1990 m. VDU Katalikų teologijos fakulteto docentas. 1993 – 2006 m. VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas.
 • 1995 m. tapo nostrifikuotu teologijos mokslų daktaru.
 • 2004 m. popiežius Pal. Jonas Paulius II suteikė Popiežiaus garbės Prelato titulą. 

DVASIOS TĖVAS – kun. Stasys Kazėnas SJ

A. Jakšto 1, LT-44279 Kaunas;
El. paštas: kazenas.sj@gmail.com

 • Gimė 1956 m. lapkričio 21 dieną Pasvalio rajone.
 • 1975 m. baigė Pasvalio vidurinę mokyklą.
  Atlikęs privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje 1978 m. jis įstojo į Kauno kunigų seminariją.
 • Studijuodamas 1980 m. S. Kazėnas įstojo į pogrindyje veikusią Jėzaus draugiją ir davė amžinuosius įžadus, yra vienuolis jėzuitas.
 • 1983 m. gegužės 29 d. S. Kazėnas SJ buvo įšventintas kunigu.
 • 1992 m. Šiauliuose jėzuitų  bendruomenei priklausančiose patalpose S. Kazėno SJ iniciatyva buvo įkurta katalikiškoji pradinė mokykla
 • 1993 m. dalyvavo ruošiantis popiežiaus Jono Pauliaus II vizitui Lietuvoje. 
 • 2010–2011 m. S. Kazėnas SJ buvo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas.
 • 2011–2014 m. – Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas.
 • 2014–2020 m. –buvo Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius.
 • 2020 m. dekretu paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu.