Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas

 • Gimė Kaune 1972 m. vasario 17 d.
  Baigęs vidurinę mokyklą studijavo KTU Radioelektronikos fakultete.
 • 1993 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 2000 m. birželio 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupo Tamkevičiaus įšventintas kunigu.
 • Nuo 2001 m. rugsėjo paskirtas Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso vadovu bei jaunimo pastoracijos kapelionu Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre.
 • 2005 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu.
 • 2012 m. rugsėjo 27 d. Šventasis Tėvas Benediktas XVI paskyrė kun. dr. Kęstutį Kėvalą tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru.
 • 2020 m. vasario 19 dieną popiežius Pranciškus paskyrė Kauno arkivyskupu metropolitu.

 REKTORIUS – kun. teol. dr. Ramūnas Norkus

 Rotušės a. 14B, LT-44279 Kaunas;                                                         El. paštas: kksrektorius@gmail.com

 • Gimė 1980 m. balandžio 23 d. Raseiniuose.
  1998 m. Gaurėje baigė vidurinę mokyklą. Baigęs karo tarnybą 2000 Jubiliejiniais metais įstojo į Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją.
 • 2007 m. birželio 3 d. priėmė kunigystės šventimus Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikoje. Po darbo vyskupijos kurijoje 2008 m. buvo išsiųstas studijoms į Popiežiškąjį Laterano universitetą.
 • 2012 – 2014 m. dirbo Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje vadovu.
 • 2015 m. buvo paskirtas Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriumi.
 • 2018 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos rektoriumi.

PREFEKTAS – kun. Kęstutis Genys

A. Jakšto 1, LT-44279 Kaunas;
El. paštas: prefektas@kaunoseminarija.lt

 • Gimė 1981 birželio 19 dieną Ukmergėje. Baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią baigė 2006 metais. 
 • 2008 metų vasarą paskirtas Šančių parapijos vikaru. Kurį laiką ėjo Kauno Medicinos Universiteto klinikų kapeliono pareigas.
 • 2010 – 2014 m. atliko pagalbininko sielovadai tarnystę Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje. 
 • Nuo 2010 metų rudens eina Kauno kunigų seminarijos prefekto pareigas, taip pat yra nuolatinių diakonų rengimo centro vadovas.
 • Nuo 2014 metų atlieka pagalbininko sielovadai tarnystę Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijoje. 

STUDIJŲ PREFEKTAS – kun. dr. Vladimiras Solovej

 • ·       Gimė 1975 m. vasario 28 d. Trakų rajone.
 • ·       1992 metais baigęs vidurinę mokyklą Druskininkuose įstojo į Kauno kunigų seminariją.
 • ·       1997 m. užbaigęs teologijos studijas Vytauto Didžiojo universitete, išvyko studijuoti filosofiją Katalikiškame Liublino universitete Lenkijoje.
 • ·       2001 m. įgijo filosofijos magistro mokslinį laipsnį ir tais pačiais metais birželio 29 d. buvo pašventintas kunigu Vilniaus arkikatedroje.
 • ·       2001 m. paskirtas Vilniaus šv. Kryžiaus Atradimo parapijos vikaru ir filosofijos dėstytoju Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.
 • ·       2005-2009 m.m. tęsė filosofijos studijas Romos šv. Tomo Akviniečio universitete.
 • ·       2009 m. apginęs daktaro disertaciją grįžo į Lietuvą. Dėstė filosofiją Lietuvos Edukologijos universiteto katalikų tikybos katedroje, Mykolo Romerio universitete, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje lygiagrečiai tarnaudamas įvairių Vilniaus arkivyskupijos parapijų tikintiesiems.
 • ·       2017 m. Vilniaus arkivyskupo dekretu paskirtas Vilniaus šv. Juozapo teologijos instituto studijų prefektu.
 • ·       2018 m. paskirtas Pabradės ir Pavoverės parapijų klebonu bei Karkažiškės bažnyčios rektoriumi.
GENERALINIS SEKRETORIUS – kun. Francisek Jusiel

 • Gimė 1982 m. gruodžio 2 d.
 • Mokėsi Šalčininkų J. Sniadeckio vidurinėje mokykloje, patarnavo Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčioje.
 • Mokyklos metais tikėjimui didelę įtaką turėjo judėjimas Fos-Dzoe. Tada apsisprendė atsilieptį į kunigiškos tarnystės pašaukimą.
 • Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje ruošėsi šventimams, įšventintas į kunigus dirbo Vilniaus seminarijos propedeutiniame kurse bei keliose Vilniaus arkivyskupijos parapijose.
 • Vėliau Romoje studijavo ir įgijo kanonų teisės licenciato laipsnį.
 • Po studijų tęsia tarnystę Vilniaus arkivyskupijos tribunole, Grigiškių parapijoje bei Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

DVASIOS TĖVAS – kun. Stasys Kazėnas SJ

A. Jakšto 1, LT-44279 Kaunas;
El. paštas: kazenas.sj@gmail.com

 • Gimė 1956 m. lapkričio 21 dieną Pasvalio rajone.
 • 1975 m. baigė Pasvalio vidurinę mokyklą.
  Atlikęs privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje 1978 m. jis įstojo į Kauno kunigų seminariją.
 • Studijuodamas 1980 m. S. Kazėnas įstojo į pogrindyje veikusią Jėzaus draugiją ir davė amžinuosius įžadus, yra vienuolis jėzuitas.
 • 1983 m. gegužės 29 d. S. Kazėnas SJ buvo įšventintas kunigu.
 • 1992 m. Šiauliuose jėzuitų  bendruomenei priklausančiose patalpose S. Kazėno SJ iniciatyva buvo įkurta katalikiškoji pradinė mokykla
 • 1993 m. dalyvavo ruošiantis popiežiaus Jono Pauliaus II vizitui Lietuvoje. 
 • 2010–2011 m. S. Kazėnas SJ buvo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas.
 • 2011–2014 m. – Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas.
 • 2014–2020 m. –buvo Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius.
 • 2020 m. dekretu paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu.