Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas

 • Gimė Kaune 1972 m. vasario 17 d.
  Baigęs vidurinę mokyklą studijavo KTU Radioelektronikos fakultete.
 • 1993 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 2000 m. birželio 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupo Tamkevičiaus įšventintas kunigu.
 • Nuo 2001 m. rugsėjo paskirtas Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso vadovu bei jaunimo pastoracijos kapelionu Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre.
 • 2005 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu.
 • 2012 m. rugsėjo 27 d. Šventasis Tėvas Benediktas XVI paskyrė kun. dr. Kęstutį Kėvalą tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru.
 • 2020 m. vasario 19 dieną popiežius Pranciškus paskyrė Kauno arkivyskupu metropolitu.
kun. Liutauras Vilėniškis

 REKTORIUS – kun. Liutauras Vilėniškis

 Rotušės a. 14B, LT-44279 Kaunas;                                                         El. paštas: kksrektorius@gmail.com

 • Gimė 1975 m. liepos 9 d.
 • 2018 m. spalio 20 d. priėmė kunigystės šventimus.
 • 2023 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos rektoriumi.
GENERALINIS SEKRETORIUS – kun. Francisek Jusiel

 • Gimė 1982 m. gruodžio 2 d.
 • Mokėsi Šalčininkų J. Sniadeckio vidurinėje mokykloje, patarnavo Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčioje.
 • Mokyklos metais tikėjimui didelę įtaką turėjo judėjimas Fos-Dzoe. Tada apsisprendė atsilieptį į kunigiškos tarnystės pašaukimą.
 • Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje ruošėsi šventimams, įšventintas į kunigus dirbo Vilniaus seminarijos propedeutiniame kurse bei keliose Vilniaus arkivyskupijos parapijose.
 • Vėliau Romoje studijavo ir įgijo kanonų teisės licenciato laipsnį.
 • Po studijų tęsia tarnystę Vilniaus arkivyskupijos tribunole, Grigiškių parapijoje bei Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.
SEMINARIJOS DVASIOS TĖVAI – kun. lic. Andrius Končius; kun. Ramutis Janšauskas 
KONFESARIJUS – t. Stasys Kazėnas SJ