Informacija stojantiems

STOJIMO Į KUNIGŲ SEMINARIJĄ SĄLYGOS 

Kunigų seminarija priima vyriškos lyties jaunuolius, turinčius vidurinį išsilavinimą, jaučiančius pašaukimą kunigystei ir norinčius savo gyvenimą pašvęsti kunigo tarnystei.

DOKUMENTAI, KURIUOS KANDIDATAI TURI PRISTATYTI: 
1.     Prašymas rektoriui, rašytas ranka; 
2.     Vyskupo siuntimas; 
3.     Charakteristika, parašyta gyvenamosios vietos parapijos klebono; 
4.     Kitos charakteristikos, parašytos kunigų, turėjusių įtakos renkantis seminariją; 
5.     Autobiografija (pagal seminarijos pateiktą pavyzdį); 
6.     Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentų pažymos; 
7.     Brandos atestatas; 
8.     Kitų turimų mokslo vardų ir laipsnių bei kvalifikacijų pažymos; 
9.     2 paso nuotraukos; 
10.  Sveikatos pažyma (F086/a); 
11.  Pagrindinio paso puslapio ir/arba asmens tapatybės kortelės fotokopija. 

Per stojamuosius egzaminus tikrinama:
– valstybinės kalbos mokėjimas;
– pagrindinių katalikų tikėjimo tiesų žinojimas;
– bendras tinkamumas kunigiškajai tarnystei.


Priėmimo kvotų seminarijoje nėra – priimami visi kandidatai, sėkmingai išlaikę egzaminus ir pasirodę tinkami kunigiškajai tarnystei.
Kandidatas į seminariją turi būti išlaikęs 3 valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną laisvai pasirenkamą.